News Activities & Event-ข่าวกิจกรรม

ประชุม Healthy University Rating System (HURS) เรื่อง Data Verification


วันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะทำงานแกนนำในการพัฒนาระบบ Healthy University Rating System (HURS)  นำโดย ศ. ดร.ฉัตรเฉลิม  อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และประธานคณะทำงานแกนนำในการพัฒนาระบบ Healthy University Rating System (HURS) เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการของมหาวิทยาลัยมหิดลในเครือข่าย AUN-HPN ผศ. ดร. นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) รศ. ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รองเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN และรักษาแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ผศ. ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รองเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN ผศ. ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี และคณะทำงานในการพัฒนาระบบ Healthy University Rating System (HURS) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 สถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการวิเคราะห์ Data Verification ระบบ Healthy University Rating System (HURS) Version 2022 ที่มีการเปิดระบบตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด 13 มหาวิทยาลัยทั้ง Core member และ Associated Member ได้แก่ มหาวิทยาลัยไทย จำนวน 7 แห่ง ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 แห่ง ประเทศมาเลเซีย จำนวน 1 แห่ง และประเทศเวียดนาม จำนวน 1 แห่ง ซึ่งได้กำหนดแจ้งผลการประเมินอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2566