งานออกอีเว้นท์

การประชุม Healthy University Rating System (HURS) Data Verification


     วันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะทำงานแกนนำในการพัฒนาระบบ Healthy University Rating Systems (HURS)  นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม  อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และประธานคณะทำงานแกนนำในการพัฒนาระบบ Healthy University Rating Systems (HURS) เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ รองเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รองเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมด้วย นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ผศ. ดร. นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี นาง สมสุข นาคะพัฒนกุล นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) นางสาววงศ์สุวรรณ ก้านแก้ว นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะทำงานในการพัฒนาระบบ Healthy University Rating Systems (HURS) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 สถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการวิเคราะห์ Data Verification ระบบ Healthy University Rating System (HURS) Version 2022 ที่มีการเปิดระบบตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด 13 มหาวิทยาลัยทั้ง Core member และ Associated Member ได้แก่ มหาวิทยาลัยไทย จำนวน 7 แห่ง ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 แห่ง ประเทศมาเลเซีย จำนวน 1 แห่ง และประเทศเวียดนาม จำนวน 1 แห่ง ซึ่งได้กำหนดแจ้งผลการประเมินอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2566